پیج یوتیوب گیم مدز را سابسکرایب کنید

 

 

خانه » Euro Truck Simulator2 » آموزش ها و ترفندها » حل مشکل ارور Steam_api.dll برای بازی EuroTruckSimulator2

حل مشکل ارور Steam_api.dll برای بازی EuroTruckSimulator2

مطمئنن همتون برای یک بار هم که شده با این ارور خسته کننده مواجه شدید اروری که فایل Steam_Api.dll توسط آنتی ویروس ، ویروس شناسایی و حذف میشود ، و در اجرای بازی به مشکل میخورید ، این ارور با خاموش کردن موقت آنتی ویروس حل نخواهد شد بلکه با روشن کردن مجدد آنتی ویروس با جستجوی آنتی ویروس دوباره فایل ذکر شده رو پیدا و حذف میکنه ، این اتفاق اغلب برای دوستانی که آنتی ویروس Nod32 دارند اتفاق میوفتد ، حالا ما به شما نشان خواهیم داد که با اعتماد سازی بازی یورو تراک ۲ در آنتی ویروس چطور از شر این مشکل خسته کننده رها شید . گیم مدز را دنبال کنید .

برای دیدن آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید

منبع : mastoon.ir

Anti-Steam_Api.dll_-_GameMods1

یکی از مشکلات کسانی که بازی نصب می کنند، ایجاد مزاحمت ویروس کش به بعضی از فایل ها و کرک ها است. با استفاده از این روش می توانید بعضی از نرم افزار ها یا کرک ها یا patch ها که توسط نرم افزار نود ۳۲ به صورت ویروس شناخته می شوند از حذف آنها جلو گیری کرد. اما توجه کنید که اگر برای همه ی فایل ها از این روش استفاده کنید(زیاده روی) باعث می شود که ایمنی سیستم شما به خطر بیفتد زیرا واقعا بعضی از کرک ها یا Patch ها آلوده هستند.

 

برای رفع این مشکل و نحوه اعتماد سازی فایل ها بوسیله آنتی ویروس NOD32 و اسکن نکردن بعضی از فایل ها و مسیرها در کامپیوتر، آموزش این کار در ادامه ارائه شده است.

نحوه اجرای این آموزش بدین صورت است که با ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس، ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ و سپس کارهای اعتماد سازی برای آن فایل را در نرم افزار نود ۳۲ برای جلوگیری از حذف دوباره آن انجام می دهیم.

۱- ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﺑﺮ روی ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ‪  ‬ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪ Right Click‬ ﮐﻨﯿـﺪ و آﻧﮕـﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ‬ Temporarily disable protection‬ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬
آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲ 

 

‫از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدنِ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﯿﮏ ‪ Do not ask again‬ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ‪ Yes‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.‬


ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد‬ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ‪ OK‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‬.

 ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪  Icon‬آن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.‬

۲- ‫ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞِ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ، آنتی ویروس نود ۳۲ را اجرا نمایید از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روی ‪Tools‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن روی ‪ Quarantine‬ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲

 

در لیست نمایش داده شده ‫روی ‪ Record‬ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(فایلی که نود ۳۲ حذف کرده)، راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Restore‬ و ﺳﭙﺲ ‪  Yes‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲

۳- در محیط آنتی ویروس نود۳۲، کلید F5 را بزنید زمانی که صفحه ی تنظیمات پیشرفته باز شد در سمت چپ این پنجره گزینه ی

 Computer>Antiviruse and Antispyware

را انتخاب نمایید وقتی که زیر مجموعه های آن نمایش داده شد گزینه ی Exclusions را انتخاب نمایید.

 

آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲

 

اکنون روی دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و آدرس ﻣﺤﻞ نصب بازی EuroTruckSimulator2 را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.‫ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎ ‪  OK‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

حالا آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس Nod32 ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ فایل Steam_Api.dll ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺑﺮای آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﯾﮏ‬ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ، ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤـل همیشگی آن ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺳـﭙﺲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

نکته: برای مسیر دادن پوشه و فولدر هم دقیقا همین کار را انجام میدهیم با این تفاوت که به جای فایل، پوشه مورد نظر را برای اون انتخاب می کنیم.

 

۴- ‫ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس نود ۳۲ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.‬

 

‫ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، دوﺑﺎره روی ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪  Right Click‬ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ ‪ Enable protection‬ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻧﮓ ‪  Icon‬ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دیدگاه ها 34 دیدگاه
 1. امیرو
  در تاریخ 2021/07/19 :

  من بازی یوروتراک ۱.۳۸دارم دکمهEscمیزنم اروراستیم میده توروخدا هرکی بلده بگه

 2. مرتضی
  در تاریخ 2021/04/06 :

  سلام
  دوستان هرکی میدونه راهنمایی کنه تو رو خدا
  ببینید من بازی نسخه ی ۱.۳۷ دارم . بازی بالا میومد و بازی میکردم
  یجا مجبور شدم ویندوز تصب کنم… همون ویندوز قبلیش
  این بار دیگه بالا نمیاد…. وقتی میخوام وارد خود بازی بشم( داخل کامیون) صفحه سیاه میشه و پیغام steam has stop worked
  لطفا بگید خیلی کلافه شدم
  یبار دیگه همون نسخه ی ۱.۳۷ کرک شده رو دانلود کردم حتی

  • GameMods.ir
   در تاریخ 2021/04/06 :

   نرم افزار های مربوط به اجرای بازی رو نصب کنید و کارت گرافیک و آپدیت بفرمایید .

   نرم افزار های مربوط به بازی رو در گوگل بزنید براتون مفصل میاره

   • ناشناس
    در تاریخ 2021/04/09 :

    من سرچ کردم حتی یوتیو هم دیدم ولی نتونستم چیزی پیدا کنم! نرم افزار direct x و ویژوئال هارو دارم

 3. milad akhavan
  در تاریخ 2021/03/11 :

  سلام وقت بخیر جناب من بازی رو اجرا کردم ولی تیک سیسم رو نزده و بعد ارور میداد من پوشه users پوشه public و پوشهpublic documents رو پاک کردم و ارور ۰x5 رو میداد پوشته درست کردم به اون باز همون ارور رو میداد ،بازی رو پاک کردم دوباره نصب کردم همون ارورو رو میده لطفا راهنمایی کنید ممنون

  • مرتضی
   در تاریخ 2021/04/06 :

   سلام
   منم قبلا همین نشکلو داشتم… شما قرار بود پوشه ی steam رو حذف کنی … یبار دیگه پوشه ای که حذف کردی رو بساز… Public documents…. یا documents در user public

 4. nima
  در تاریخ 2019/08/22 :

  سلام لطفا کمک کنید من وقتی کامپیوتر رو خاموش میکنم و روشن میکنم با پیغام program with shortcut مواجه میشم نمیدونم دلیلش چیه و اصلا بازی بالا نمیاد

 5. kourosh
  در تاریخ 2019/07/18 :

  سلام من ورژن ۱.۳۵ دارم میرم تو بازی بعد از مدتی میپره بیرون steam has stopped working میزنه مودهم ندارم چند بار بازی پاک کردم از اول نصب کردم ولی نمیشه تا از تو یوزر اونکی پروفایل پاک نکنم نمیره تو بازی بعد نسخه ۱.۳۰ اینجوری نیست لطفا جواب بدین

 6. نیما رشیدی
  در تاریخ 2019/04/14 :

  سلام من میرم تو بازی یه چند دیقه که میمونم بعد میپره بیرون میگهsteam has stopid working

 7. mohammad
  در تاریخ 2019/04/11 :

  خیلی خیلی ممنونم

 8. ناشناس
  در تاریخ 2019/02/20 :

  merc az page khobeton kamelo daqiq

 9. علی
  در تاریخ 2019/02/06 :

  سلام خسته نباشید.
  چرا من اصلا نمیتونم وارد بازی بشم؟همه نرم افزارها مورد نیازو بروز کردم بازیو از ریشه حذف نصب کردم ولی بازم نشد.
  خواهشا کمک کنید.‌

 10. محمد
  در تاریخ 2018/11/24 :

  سلام بازی من ورژن ۱.۳۲.۳.۱۴ هست چرا وقتی که وارد بازی میشی بعد از چند دقیقه میاد بیرون مینویسه استیم هز استوپ ورکینگ

 11. Rezatahery
  در تاریخ 2018/11/03 :

  سلام من بازی ۱.۳۲ رو نصب کردم بعد یکی دو دقیقه که از بلزی کردن میگذره بلافاصله میندازه بیرون با steam has stopped workikngروبه رو میشم چندبارم حذف نصب کردم چاره چیه لطفا پاسخ بدین

 12. میکاییل
  در تاریخ 2018/08/09 :

  سلام من در این بازی یک مشکل دارم
  مشکل من اینه که وقتی چراغ های کامیون روشن می کنم هیچ نوری در جاده یا … نشون داده نمیشه و همه جا تاریک هست
  مود های مختلف نور زنون و … رو امتحان کردم جواب نداد
  لطفا کمک کنید

 13. مبین
  در تاریخ 2018/07/07 :

  سلام من بازی ورژن ۳۱-۱ رو نصب کردم بعد کرک ورژن ۳۰-۱ رو نصب کردم وقتی بازی رو اجرا می کنم اجرا می شه ولی وقتی پروفایلمو می زنم خارج میشه . راهنمایییی؟……. اطفا

  • voyager
   در تاریخ 2018/07/07 :

   ورژن ۱.۳۱ و نصب کردی بعد کرک ۱.۳۰ نصب کردی ؟ رفیق بعد انتظار داری بازیت ران شه ؟

 14. علی ب
  در تاریخ 2018/05/20 :

  سلام من بازی از استیم خریداری کردم ولی وقتی میرم توی بازی و میخواهم از روی مپ مسیر اول انتخاب کنم ارورsteam has stopped working و از بازی میپره بیرون باید چکارکنم

 15. جهانگیر
  در تاریخ 2018/04/05 :

  با عرض سلام
  دوستان من عاشق این بازی شدم ولی هر ۵ دقیقه ازم کد کتیویت گیم میخواد منم میزنم ولی باز ۵ دقیقه بعد اکانتم گیر میکنه و کد میخواد تورو خدا راهنماییی کنید

 16. abolfazldehghan
  در تاریخ 2018/03/04 :

  سلام وقتتون بخیر من برای نصب ورژن ۳۰ یوروتراک به مشکل isdone برخورد کردم تمام راه های توی سایت هارو امتحان کردم ولی پاسخگو نبودن هیچکدوم و اگر میشه راه حلی برای این مشکل ارِئه بدین ممنون میشم

 17. reza
  در تاریخ 2017/04/15 :

  خداییش لیاقت داری. دهنم سرویس شده بودا

 18. کیوان
  در تاریخ 2016/09/23 :

  ببخشید ارور cannot collate game version هستش

 19. کیوان
  در تاریخ 2016/09/23 :

  سلام من تو اجرای مولتی پلیر بازی مشکل دارم که وقتی میخوام اجراش کنم ارور cannot collate game رو میاره بازیرم از استیم دانلود کردم.

 20. محمدرضا
  در تاریخ 2016/07/25 :

  با سلام خدمت شما ببخشید من بازی رو روی سیستمم نصب کردم ولی وقتی واردش میشم سریع در میاد و این ارور رو میدهclose the program

 21. امیر
  در تاریخ 2016/03/28 :

  انلاین میخوام بازی کنم اینو میده اخطارan applicion fatall eroor . do you want to send crash.log file to developers اینو میده با گزینه های یس یا نو هرکاری میکنم نمیره تو بازی خواهشن بگید چه خاکی بریزم سرم

  • voyager
   در تاریخ 2016/03/28 :

   سلام ، بازی رو اورجینال تهیه کردید دیگه ؟ دانلود شده که نیست ؟

 22. morteza
  در تاریخ 2016/01/14 :

  سلام-من همه کارها در مورد استیم رو انجام دادم ولی باز از بازی میاد بیرون ارور steam has stopped working میده!!! خواهشا کمک کنبد.
  ورزن بازی ۱.۲۲.۲.۳ هستش! نرم افزار steam روهم نصب کردم.
  باتشکر

 23. محمد حصین
  در تاریخ 2015/11/30 :

  سلام
  من کارایی رو که گفتید همه رو انجام دادم اما نشد!!
  باز هم همون ارور رو میده Steam_api.dll
  کلافم کرده نمیدونم باید چیکار کنم لفطا راهنمایی کنید

  • voyager
   در تاریخ 2015/11/30 :

   سلام محمد جان خوش اومدی . شما اول دوباره کرک رو دانلود کن ، بعد آنتی ویروس رو خاموش کن و کرک رو کپی کن تو مسیری که تو آموزش گفته شده بعد پوشه یوروتراک ۲ رو توسط آنتی ویروس اعتماد سازی کن ، و در آخرم آنتی ویروست و روشن کن . همین اینکارارو انجام بده مشکلت حل میشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.